Respuesta a: Creacion de Usuarios con ID de autenticacion de Firebase

Cursos Foros Android Intermedio + Firebase Creacion de Usuarios con ID de autenticacion de Firebase Respuesta a: Creacion de Usuarios con ID de autenticacion de Firebase

#5179
Israel Zurita Cotaña
Participante

//Codigo del UsuarioActivity//

package com.riukasan.mitienda

import android.content.Intent
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import android.widget.Toast
import com.bumptech.glide.Glide
import com.google.firebase.auth.FirebaseAuth
import com.google.firebase.firestore.FirebaseFirestore
import com.google.firebase.storage.FirebaseStorage
import com.riukasan.mitienda.modelo.COLLECTION_USUARIOS
import com.riukasan.mitienda.modelo.EXTENCION_IMAGENES
import com.riukasan.mitienda.modelo.Producto
import com.riukasan.mitienda.modelo.Usuario
import kotlinx.android.synthetic.main.activity_crear_producto.*
import kotlinx.android.synthetic.main.activity_user_info.*
import kotlinx.android.synthetic.main.activity_usuario.*
import kotlinx.android.synthetic.main.activity_usuario.email
import kotlinx.android.synthetic.main.activity_usuario.fotoUser

class UsuarioActivity : AppCompatActivity() {

companion object {
val USUARIO_SELECCIONADO = “usuario”
}

var usuarioseleccionado : Usuario? = null

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
super.onCreate(savedInstanceState)
setContentView(R.layout.activity_usuario)

title=”Usuario Completar Informacion”
val user = FirebaseAuth.getInstance().currentUser
val db= FirebaseFirestore.getInstance()
val usuario= Usuario()

if(“si”==intent.getStringExtra(“existe_usuario”).toString())
{
//Put Extra
intent.getSerializableExtra(USUARIO_SELECCIONADO)?.let {
usuarioseleccionado = it as Usuario
usuarioseleccionado?.let {p->
nombre_usuario.setText(p.nombre)
direccion_usuario.setText(p.direccion)
email.setText(p.email)

Glide.with(this)
.load(user.photoUrl)
.centerCrop()
.placeholder(R.drawable.ic_baseline_image_24)
.into(fotoUser)
}
}//Fin Put extra

}
else{
nombre_usuario.setText(user.displayName)
email.setText(user.email)
}

completar_usuario.setOnClickListener {

//Registrar Usuario
usuario.nombre = nombre_usuario.text.toString()
usuario.direccion =direccion_usuario.text.toString()
usuario.email = email.text.toString()
usuario.AuthID = user.uid

Glide.with(this)
.load(user.photoUrl)
.centerCrop()
.placeholder(R.drawable.ic_baseline_image_24)
.into(fotoUser)

if(user.uid!=null)
{
db.collection(COLLECTION_USUARIOS).document(usuario.AuthID).set(usuario).addOnSuccessListener {
//Toast.makeText(this, “:)”, Toast.LENGTH_LONG).show()
startActivity(Intent(this, MainActivity::class.java))

}.addOnFailureListener{
Toast.makeText(this, “Error : ${it.message}”, Toast.LENGTH_LONG).show()
}
}
else
{
db.collection(COLLECTION_USUARIOS).add(usuario).addOnSuccessListener {
//Toast.makeText(this, “:)”, Toast.LENGTH_LONG).show()
startActivity(Intent(this, MainActivity::class.java))
}.addOnFailureListener{
Toast.makeText(this, “Error : ${it.message}”, Toast.LENGTH_LONG).show()
}
}
//fin Registrar usuario
}

}
}